Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen jako „Poučení“ nebo „Souhlas“)

realizované ze strany obchodní společnosti ForClassmates s.r.o., IČ: 05625351, se sídlem Evropská 516/10, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297922 (dále jako „Prodávající“).

Prodávající tímto poučuje každého konkrétního Kupujícího (v souvislosti s kupní smlouvou, kterou Kupující hodlá uzavřít s Prodávajícím):

 • Cena služby je určena ceníkem Prodávajícího.
 • Prodávající upřednostňuje bezhotovostní způsob úhrady za službu či produkt.
 • Kupní smlouva je uzavírána v souladu se občanským zákoníkem, práva Kupujícího z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1914 až 1925 OZ).

Zvláštní poučení Kupující o možnosti odstoupit od Kupní smlouvy, byla-li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Prodávajícího (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 • Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy (i bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření této smlouvy.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy (vzorový formulář k odstoupení je přílohou tohoto Poučení)
  • o jméno a příjmení Kupujícího, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu),
  • o formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu),
  • o nebo můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 • lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována, je-li sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím lhůty k odstoupení.

Dodavatel spotřebiteli sděluje, že Kupující v postavení spotřebitele nemůže odstoupit od smlouvy ve smyslu § 1837 OZ, v případech, kdy došlo k poskytování Služeb Kupujícímu spotřebiteli, jestliže byly plněny nebo splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy.

Veškerá práva a povinnosti Kupujícího se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kupující výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (fakturační adresa), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, rok narození, název navštěvované základní, nebo střední školy, ročník studia, profilová fotografie, statistické údaje z užívání online systému Služeb, výsledky z užívání online Systému Služeb (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Objednávky a dále pro marketingové účely, statistické účely a následný development online systému Služeb ze strany Dodavatele.

Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že v souvislosti s jeho přístupem k webové stránce www.forclassmates.online mohou být automaticky shromažďovány určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka. Dále mohou být zpracovávány informace o chování uživatele na těchto webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na těchto webových stránkách navštívil (tzv. „cookies“).