Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na služby poskytované právnickým osobám, fyzickým podnikajícím osobám a spotřebitelům (dále jen „Zákazník“, nebo „Kupující“) při nákupu zboží a služeb obchodní společnosti ForClassmates s.r.o., IČ: 05625351, se sídlem Evropská 516/10, 160 00 Praha 6, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297922 (dále jen „Dodavatel“, „Prodávající“), kdy Kupující uzavřel Objednávku prostřednictví e-shopu Dodavatele, e-mailem nebo telefonicky (dále jen „Další způsoby“).

1.2 Kontaktní údaje Prodávajícího:

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávek uzavíraných mezi Dodavatelem a Zákazníkem při prodeji všech služeb poskytovaných Dodavatelem Zákazníkovi, zejména služby poskytované při přípravě na přijímací zkoušky na střední školy z matematiky a českého jazyka, při přípravě na státní maturitní zkoušku z matematiky a českého jazyka a při přípravě na výuku matematiky či chemie na střední škole (dále jen „Služby“ nebo „Služba“).

1.4 Dodavatel je oprávněn kdykoli změnit VOP. Nové VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webové stránce www.forclassmates.online. Má se za to, že Zákazník, který poptává Služby prostřednictvím e-shopu, e-mailem, telefonicky, poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí. V případě změny těchto smluvních podmínek se dosavadní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem řídí zněním smluvních podmínek platných ke dni, kdy došlo ze strany uživatele k objednání Služby.

1.5 Spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.6 Podnikatelem ve smyslu § 420 OZ se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 OZ se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

II. Uzavření smlouvy

2.1 K objednání Služby slouží elektronický formulář na webových stránkách Dodavatele www.forclassmates.online nebo písemná Objednávka dopisem, e-mailem, nebo telefonicky (dále jen „Objednávka“).

2.2 Pro řádné podání Objednávky je třeba elektronický formulář vyplnit všemi potřebnými údaji a odeslat jej Dodavateli.

2.3 Smlouva o koupi Služby mezi Dodavatelem a Zákazníkem je uzavřena okamžikem akceptace ze strany Dodavatele (odesláním potvrzovacího e-mailu odeslaného Dodavatelem na e-mail Zákazníka) nebo písemným potvrzením do e-mailu při telefonické či e-mailové Objednávce.

2.4 Objednáním Objednávky Zákazník souhlasí s těmito VOP a potvrzuje závaznost Objednávky. Po odeslání Objednávky obdrží Zákazník automatický e-mail s informací o zařazení jeho Objednávky do objednávkového systému na elektronickou adresu uvedenou v objednávce (potvrzení Objednávky).

2.5 Dodavatel se zavazuje sdělit před uzavřením smlouvy všechny rozhodné skutečnosti, seznámit Zákazníka s ceníkem jednotlivých Služeb.

III. Odstoupení od smlouvy

3.1 Objednatel může zrušit nebo změnit Objednávku bez sankce pouze před tím, než obdrží elektronickou informaci, že Dodavatel potvrdil (akceptoval) objednávku Služeb, nedohodnou-li se strany jinak.

3.2 Dodavatel spotřebiteli sděluje, že Zákazník spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy ve smyslu § 1837 OZ, v případech, kdy došlo k poskytování Služeb Zákazníkovi spotřebiteli, jestliže byly plněny nebo splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy.

3.3 I pro případ, že jsou Služby poskytovány osobě, která je spotřebitelem dle § 419 OZ, nemá spotřebitel právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, dle § 1837 písmene l OZ, neboť se předmětem plnění je poskytování digitálního obsahu a spotřebitel výslovně souhlasí s dodáním digitálního obsahu i před uplynutím této lhůty k odstoupení.

3.4 V ostatních případech, kdy Zákazník spotřebitel platně odstoupení od smlouvy vrátí Dodavatel peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem jakým je Dodavatel od spotřebitele přijal, nedohodnou-li se strany jinak.

3.5 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, http://www.coi.cz.

IV. Cena služeb, platební podmínky

4.1 Cena Služeb Dodavatele je uvedena ve zvláštním ceníku Dodavatele zveřejněných na webových stránkách Dodavatele.

4.2 Zákazník po úhradě příslušné ceny za Služby může po předem stanovenou dobu zaplacené Služby užívat pro osobní účely a nesmí své unikátní přístupy do systému dále šířit. Dodavatel nabízí Zákazníkovi možnost koupě výhodných balíčků a slev dle ceníku Dodavatele.

4.3 Dodavatel umožní ve smyslu tohoto článku Zákazníkovi užívat:

a) Placené kurzy

 • Zákazník se registruje prostřednictvím prezentačního webu Dodavatele, kde uvede své uživatelské údaje (e-mail).
 • Po registraci je Zákazníkovi zpřístupněn online systém poskytovaných Služeb (kurzy ve smyslu čl. V.), a to náhled určité části poskytovaných Služeb.
 • Pro zpřístupnění ostatních dostupných Služeb (kurzů) musí Zákazník uhradit příslušnou částku dle Ceníku Dodavatele.
 • Zákazník může využívat všechny kurzy, které má přiřazené.
 • Zákazník ve svém profilu může upravovat osobní informace (profilová fotografie, heslo, rok narození, navštěvovaná škola, ročník studia, město, zájmy, oblíbené předměty, dotazníky aj.)
 • Zákazník má možnost sledovat svoje statistiky (aktivita v online systému, na jakém zařízení pracuje, průběžné výsledky, výsledky samotné zkoušky apod.)
 • Zákazník uděluje výslovný souhlas Dodavateli se zpracováním dat dle těchto VOP pro potřeby Dodavatele.
 • Využíváním online systému Dodavatele se Zákazník automaticky účastní vnitřní systémové gamifikace (soutěže), kdy za splnění určitých úloh a úkolů či vyplnění více informací apod. získá Zákazník zkušenosti a zvyšuje svoji úroveň (LEVEL).
 • V rámci gamifikace může být určena vnitřní soutěž o ceny dodané Dodavatelem.

4.4 Bude-li zákazník v prodlení s úhradou za Služby či jejich část, Dodavatel má právo Služby Zákazníkovi neposkytnout, či jejich poskytování zastavit, a to až do okamžiku úplné úhrady za Služby.

4.5 Pro případ neposkytnutí Služby či pozastavení Služby z důvodu prodlení na straně Zákazníka, nenese Dodavatel žádnou odpovědnost za případnou ztrátu obsahu a dále Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu, která by Zákazníkovi tímto postupem vznikla.

4.6 Zákazník je v případě prodlení s úhradou ceny za Služby či její část povinen uhradit cenu Služby a taktéž smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

4.7 Pokud je zákazník spotřebitelem, dohodly se strany, že v případě prodlení s úhradou ceny za Služby či její část povinen tento Zákazník uhradit cenu Služby a taktéž smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

4.8 Cenu za Službu je Zákazník povinen uhradit bankovním převodem na účet Dodavatele, nebo využitím platební brány.

V. Druhy dodávaných služeb

A. Přijímací zkoušky z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

 • příprava na přijímací zkoušky na střední školy z předmětu matematika pro žáky 9. tříd základních škol
 • tento kurz obsahuje teoretickou přípravu k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školy
 • tento kurz obsahuje teoretický základ, interaktivní videa, vzorové úlohy, procvičovací úlohy a předvytvořené testy

B. Přijímací zkoušky z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

 • příprava na přijímací zkoušky na střední školy z předmětu český jazyk pro žáky 9. tříd základních škol
 • tento kurz obsahuje teoretický základ, vzorové úlohy, procvičovací úlohy a předvytvořené testy

C. Příprava ke státní maturitní zkoušce z matematiky pro studenty středních škol

 • příprava na státní maturitní zkoušku z předmětu matematika pro studenty 4. ročníku středních škol
 • tento kurz obsahuje předvytvořené testy po vzoru státních standardizovaných maturitních zkoušek

D. Příprava ke státní maturitní zkoušce z českého jazyka pro studenty středních škol

 • příprava na státní maturitní zkoušku z předmětu český jazyk pro studenty 4. ročníku středních škol
 • tento kurz obsahuje předvytvořené testy po vzoru státních standardizovaných maturitních zkoušek

E. Další Služby dle aktuální nabídky Prodávajícího

VII. Termín dodání, reklamace služeb

7.1 Dodavatel započne s veškerými kroky k poskytnutí Služby bez zbytečného odkladu poté, co Zákazník uhradí cenu za poskytovanou Službu.

7.2 Zákazník je oprávněn reklamovat poskytnuté Služby, pokud mu tyto nebyly poskytnuty řádně, a to písemně na adresu sídla Dodavatele nebo prostřednictvím e-mailu na adresu info@forclassmates.online. Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě 30 dnů a o výsledku reklamačního řízení vyrozumět Zákazníka buď prostřednictvím e-mailové adresy uživatele, nebo zasláním informací o vyřízení reklamace na adresu Zákazníka. Práva a povinnosti uživatele a Dodavatele v rámci reklamace poskytnutých služeb se řídí příslušnými ustanoveními § 1914 a násl. OZ.

VIII. Doručování

8.1 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že veškeré právní jednání učiněné dle těchto VOP mohou být doručovány doporučeně poštou a e-mailem zadaným v objednávce nebo datovou schránkou. V případě doručování e-mailem musí být vykázáno odeslání druhé straně (potvrzení o odeslání).

8.2 Smluvní strany prohlašují, že adresy uvedené v objednávce jsou současně adresami pro doručování.

8.3 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny sídla či adresy pro doručování se budou bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti informovat. V případě porušení této povinnosti nesou odpovědnost za škodu, která v důsledku této skutečnosti vznikne.

8.4 Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

IX. Ochrana osobních údajů

9.1 Ochrana osobních údajů Zákazníka, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Zákazník výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (fakturační adresa), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, rok narození, název základní, nebo střední školy, ročník studia, profilová fotografie, statistické údaje z užívání online systému Služeb, výsledky z užívání online Systému Služeb (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

9.3 Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Objednávky a dále pro marketingové účely, statistické účely a následný development online systému Služeb ze strany Dodavatele.

9.4 Nezvolí-li Zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

9.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje při Objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

9.6 Zpracováním Osobních údajů Zákazníka může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.8 Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

9.9 Dodavatel shromažďuje a uchovává Zákazníkem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Dodavatel je povinen zajistit, aby uvedené údaje nebyly zpřístupněny třetím osobám, nepoužít údaje v rozporu s jejich účelem, tj. jinak než pouze pro vlastní potřebu.

9.10 Zákazník bere na vědomí, že v souvislosti s jeho přístupem k webové stránce www.forclassmates.online mohou být automaticky shromažďovány určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka. Dále mohou být zpracovávány informace o chování uživatele na těchto webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na těchto webových stránkách navštívil (tzv. „cookies“).

9.11 Získané Informace o chování uživatele na webu jsou anonymizované, a proto je ani Dodavatel nedokáže přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

9.12 Další práva a povinnosti Ochrany osobních údajů jsou upraveny v Zásadách o zpracování osobních údajů, které jsou nedílnou součástí objednávky.

X. Závěrečné ustanovení

10.1 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.2 Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a je zpřístupněna pouze na žádost Zákazníka.

10.3 Spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním dle těchto VOP, budou rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice.

10.4 Pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Prodávajícího (sídlo prodávajícího) v případech sporů vzniklých mezi Dodavatelem a zákazníkem jako právnickou osobou, nebo podnikají fyzickou osobou, a to v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

10.5 Aktuálně platné a účinné všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Dodavatele a každý Zákazník je při Objednávce Služeb na tyto upozorněn a má se s nimi možnost seznámit.

10.6 Prodávající je oprávněn všeobecné obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu Služeb, které Prodávající nabízí. Starší verze všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu je možné obdržet na vyžádání u Prodávajícího.

Tyto VOP byly vydány dne 31. 5. 2021

ForClassmates s.r.o.

Lukáš Král

jednatel